-Sejlerbevis
ORDVALG _ Peter Lodahl_kvadrat_nyt
midtjyllands-autosadelmager_logo
sponsorweb_campingly
thybo grøn pleje
Sunds trailer
sonsorweb_rensog vask
sponsorweb_campingly
sponsorweb_silkeborghandyman
Virklund 170 x 170
ams klud_karrusel
mks_karrusel
Virklund vognmand_karrusel
indelukket_karrusel

Annoncører i SMK-nyt

Sejlerbevis

Hvad skal du lære:

1) Søvejsregler og vigeregler.
Lanterne krav, kompasafmærkning m.m.
   
2) Fartøjskendskab.
Fortøjninger, knob og stik. Nødudstyr og dets anvendelse.

3) Styring og manøvrering.
Havnemanøvrer, samt alle aspekter af sejlads med høj fart.

4) Bekæmpelse af brand.
forebyggelse og nedkæmpning af brand.

5) Søsikkerhed.
anvendelse af anker, fartøjets begrænsninger samt en dybere forståelse af vejrudsigten.

6) Speedbådens maskineri.
kendskab til motoren, samt praktisk kontrol af motorens kølesystem og smøring.

Alle kurser vil foregå som weekend kurser fra kl.9.00 til 16.00 både lørdag og søndag.
Eksamen påbegyndes søndag kl. 13.00.

(Bøden for ikke at have kortet er kr.3.000,-)


Nye regler for at føre speedbåde trådte i kraft den 1. juni 1999.

De nye regler indebærer, at man fremover skal være fyldt 16 år og have bestået en prøve for at føre en speedbåd.


Hvornår?

Fra 1. juni 1999 skal fritidssejlere, som har været ejer eller bruger af speedbåde i mindre end et år fra reglernes ikrafttræden, dvs. efter 1. Juni 1998, have bestået prøven, hvis de skal føre en speedbåd efter 1. Juni 1999.

Fritidssejlere, som har været ejer eller bruger af en speedbåde i mindst 1 år, dvs. før 1. juni 1998, kan vente med at aflægge prøven til senest 1. Juni 2002.

Efter 1. juni 2002 skal alle, som fører en speedbåd, have bestået prøven.

Aldersgrænsen på 16 år træder dog i kraft pr. 1. juni 1999.


Hvad er en speedbåd?

Bekendtgørelsen omfatter planende fritidsfartøjer.
Ved planende fartøjer forstås et fartøj med V-formet bund, et bredt fladt agterskib uden egentlig køl eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet.

Ved hjælp af en simpel formel kan man regne ud om ens fartøj er omfattet af de nye regler. Hvis fremdrivningseffekten i kW er lig med eller højere end den værdi, som fremkommer ved at gange fartøjets længde med sig selv og lægge 3 til, er fartøjet omfattet af reglerne. Hvis et fartøj fx har en længde på 5,5 meter og en fremdrivningseffekt på 33,25 kW (5,5x5,5+3) eller mere, skal føreren være fyldt 16 år og have bestået prøven.

Effekten i kW findes i motorspecifikationerne, men angivelsen af motoreffekten sker i dag fortsat i hestekraft (hk). Omregningen fra kW til hk sker ved at gange kW med 1,36.

De 33,25 kW fra eksemplet oven for svarer således til lidt over 45 hk. Det vil sige, at føreren af et fartøj på 5,5 meter med en motor på 45 hk ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Denne regel gælder, hvis fartøjet er længere end fire meter. Fartøjer på fire meter eller derunder er omfattet af reglerne, hvis fremdrivningseffekten er på 19 kW (26 hk) eller derover.


Speedbådsprøven

Prøven er omfattet af duelighedsprøvebekendtgørelsen og kan aflægges hos en af de ca. 300 bemyndigede personer rundt om i landet. Oplysninger om de bemyndigede personer kan fås ved henvendelse til Kirsten Hede i Søfartsstyrelsen på tlf. 39 27 15 15.

Man kan selv indstille sig til prøven. De fleste vil nok foretrække at følge et kursus forinden. Forskellige aftenskoler, sejlklubber og andre forventes at udbyde forberedende undervisning til speedbådsprøven. Nærmere oplysninger herom fås ved henvendelse til de pågældende.

Når man har bestået speedbådsprøven, har man også bestået den praktiske delprøve til duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere. Ønsker man således på sigt at tage duelighedsprøven, kan man efterfølgende nøjes med at tage den teoretiske delprøve.

Personer, som har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere, opfylder kravene, og skal derfor ikke tage prøven.


Baggrund for de nye regler

Baggrunden for de nye regler er to dødsulykker i sommeren 1997. Spørgsmålet har endvidere været drøftet i Folketinget.

Reglerne findes i to bekendtgørelser. Den ene (speedbådsfører-bekendtgørelsen) fastlægger reglerne for, hvornår det kræves, at føreren har prøven. Den anden (duelighedsprøve-bekendtgørelsen) indeholder kravene bl.a. til speedbådsprøven.

Begge bekendtgørelser, som har været i høring blandt hovedorganisationerne inden for fritidssejlerområdet, blev offentliggjort i Lovtidende den 9. april 1999. Søfartsstyrelsen vil samtidig udsende en pressemeddelelse.

Hvornår er speedbådskørekort påkrævet?

Dette spørgsmål besvares i "Bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsførerbekendtgørelsen)" af 22. marts 2006.
 
Bekendtgørelsen omfatter planende fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter og med skroglængde og fremdrivningseffekt (kW) som anført i bilaget til bekendtgørelsen.

I dag er HK imidlertid stadig den mest anvendte term blandt fritidssejlere, hvorfor Søsportens Sikkerhedsråd har  udarbejdet nedenstående tabel for planende fartøjer med skroglængde på 4 meter eller derover og med motorydelsen defineret som HK.

Er skroglængden under 4 meter og fremdrivningseffekten større end 25 HK / 19 kW eller derover finder bekendtgørelsen ligeledes anvendelse.

Grundlaget for tabellen er, at 1 HK=0,73550 kW og 1 kW=1,359 HK. Ved et planende fartøj forstås et fartøj med V-formet bund, et bredt fladt agerskib og ingen egentlig køl eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet.

I tvivlstilfælde afgør Søfartsstyrelsen - tlf. 3917 4400 - om et fartøj er omfattet af "speedbådsfører-bekendtgørelsen".

De nærmere retningslinier for afvikling af speedbådskørekort fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside for fritidssejlere.

Har du duelighedsbevis med fotokort - d.v.s. at begge delprøver til duelighedsprøven er bestået - dækker dette kravene til speedbådskørekort, og du skal IKKE også have speedbådskørekort.

Vi gør venligst opmærksom på, at nedenstående tabel IKKE dækker samtlige motordrevne fritidsfartøjer, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelse.


Link til Søfartsstyrelsens hjemmeside for fritidssejlere - www.fritidssejler.dk