Silkeborg Motorbådklub

Referat

 

Emne:

 

Dato:

Referent:

Konstitueringsmøde

 

Onsdag den 15 marts 2017

 Birgitte Guldborg   Andersen

 

Referat: Konstitueringsmøde den 15 marts kl. 18.00.

Fremmødte. Jørgen, Bo, Sven-Åge, Leo, Jesper og Arne

Afbud. Christian og Erik

 

1. Jørgen bød velkommen til mødet.            

      

2. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig som følger.

    Formand Jørgen Søgaard, og kasserer Bo Stig Andersen er valgt på generalforsamling.

    Næstformand Sven-Åge Enevoldsen

    Sekretær Leo Sommer Rasmussen

    Bestyrelsesmedlemmer Erik Hansen, Christian Abildgaard og Jesper Kusk.

    Bestyrelsessuppleanter Dennis Andersen, Arne Brohuus  

      

3. Følgende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter har følgende opgaver i bestyrelsen.

    Sejsgrunden:                                          Jesper Kusk

    Himmelbjerggrunden:                            Leo Sommer Rasmussen

    Kirsebærgrunden:                                  Arne Brohuus

    Brosamarbejdet:                                     Sven-Åge Enevoldsen og Leo Sommer Rasmussen

    Brugerrådet for sejlads Gudenåen:       Jørgen Søgaard og Erik Hansen

    Restaurant og køkken:                           Sven-Åge Enevoldsen

    Klubhus og værksted:                            Sven-Åge Enevoldsen

    Julebanko:                                             Jørgen Søgaard og Erik Hansen

    Juletræ og fastelavn:                              Bo Stig Andersen

    Redaktion af S.M.K. Nyt:                        Leo Sommer Rasmussen og Arne Brohuus

    Web-master:                                           Bo Stig Andersen

    It og EDB:                                              Bo Stig Andersen

    Tankanlægget:                                       Christian Abildgaard

    Frikadelle konkurrence:                         Jørgen Søgaard

    Nøglefolket:                                            Leo Sommer Rasmussen og Arne Brohuus

    Regatta:                                                  Erik Hansen og Dennis Andersen

    Festudvalg:                                             Jørgen Søgaard og Dennis Andersen

 

    Silkeborg Motorbådklub`s revisor er

    Finn Hønholt Christensen

    Aktiv Revision
    Navervej 1
    8600 Silkeborg    

 

  

Referat fra generalforsamling den 9.-3.-2018

 

Formanden bød velkommen

A. Valg af dirigent

 Formanden foreslog Karlo Jespersen.
 Karlo Jespersen blev valgt til dirigent.
 Karlo konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jvf. vedtægten   
 § 6.stk.2.
Karlo oplyste at der var indkommet 2 forslag. 
Et fra bestyrelsen
Et fra Gorm Pedersen
De vil blive behandlet under punkt f.
 
 

 B. Stemmeudvalg blev nedsat.

 1. Jens Würtz
 2. Jan Lehd
 3. Herluf Kristensen
 4. Tommy Jensen

C. Bestyrelsens beretning.

Formanden Jørgen Søgaard fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses herunder.
Bestyrelsens beretning

Året 2017 har været særdeles rigt på begivenheder i Silkeborg Motorbådklub: Bedre tankanlæg, prisforhøjelser på bådpladserne, Brugerrådet, forandringerne i Indelukke og Regattaen.

Vi føler, at SMK har fået sat den rigtige kurs mod fremtiden, og det takket være den store opbakning fra jer alle. Det skorter ikke på tilsagn om hjælp til de forskellige opgaver, som er blevet løst i fællesskab i årets løb.

PRISEN PÅ DANMARKS DYRESTE BÅDPLADSER er steget igen. Det er sket
efter forslag til kommunens budget for 2018 Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget om igen at hæve priserne på de kommunale bådpladser og derudover indføre et nyt begreb, så bådenes længde bliver afgørende for, om der skal betales 2000 kroner oveni den i forvejen høje pris. Bestyrelsen henstillede derfor til byrådet, at forslaget blev genovervejet. Vi anførte, at prisstigningen gælder for alle, det vil sige for de tre kategorier A, B og C, der er inddelt efter bådenes bredde. Ekstragebyret på 2000 kroner for både over 26 fod afviste vi på det kraftigste, for det er en skævvridning af lighedsprincippet, og vi påpegede, at udvalgets argument for at begrænse store både i søsystemet ikke er logisk, da en sådan afgift kun rammer de kommunale bådpladser, ikke de private.
Vi illustrerede dette ved at beskrive, at man som ejer af en båd over 8,164 meter ifølge udvalgets forslag skal betale 2000 kroner mere for bådpladsen, selvom man kun bruger de 2,5 meters bådplads, der også er tildelt nabobåden, der holder sig under den ”magiske grænse”. Det bryder altså med princippet om, at det er bådpladsens bredde, der betales for.

I henvendelsen gjorde vi også opmærksom på, at forhøjelsen af afgiften ved slæbestedet (bommene) til 100 kroner pr. gang svare til, at det nu vil koste 200 kroner at sejle ud for at nyde en kop kaffe på Silkeborgsøerne.

Det svar, vi modtog, var, at udvalget skulle finde 100.000 kroner på budgettet, og at man i det har indregnet, at det kan gøres ved at pålægge både over 26 fod –(8,164) meter – det ekstra gebyr.

Lidt hurtig hovedregning afslører, at det svarer til 50 både, men mens beretningen skrives, er der kun ca. 25 både over 26 fod ved de kommunale bådpladser, som jo er de eneste, denne forhøjelse gælder for.

Trods ihærdig argumentation og flere artikler i Midtjyllands Avis, hvor det urimelige i også at skulle betale afgift efter bådens længde blev påpeget, kom der den 10. september svar fra formanden for udvalget, Gitte Willumsen. Hun begrundede beslutningen således: ”Der er blevet bedre forhold i Indelukket, hvilket har betydet, at bådpladserne i Indelukket heldigvis er blevet mere attraktive”. Citat slut. Så budgettet blev vedtaget.

Priserne for 2018 er følgende.

Gruppe A ind til 1,70 m i pladsbredde kr. 2.400. Gruppe B

1,71m – 2,30 m i pladsbrede kr. 4.999. Gruppe C over 2,30 m i pladsbredde kr. 8.400.

Både over 26 fod tillægges ekstra leje årligt kr. 2.000. uanset hvilken gruppe de ligger på.

Bestyrelsen har IKKE opgivet håbet om at få denne nye regel om bådenes længde ændret. Vi har således straks efter kommunalvalget kontaktet den nye formand for Fritids-, Kultur- og Idrætsudvalget, Johan Brødsgaard, for at få et møde.

Han har svaret positivt og vil gerne mødes med os for at høre mere om klubben og genoverveje beslutningen i forhold til budgettet for 2019.

Mødet er nu aftalt til mandag den 9. april på Silkeborg Rådhus.

 

BRUGERRÅDET FOR SEJLADS PÅ GUDENÅEN

har holdt to møder i 2017: 23. juni og 9. november. SMK deltog i begge møder.

Ved det sidste af møderne koordinerede vi vores synspunkter med Silkeborg Fiskeriforening, og vore forslag gav anledning til en livlig debat på mødet.

Således fremførte SMK problemerne med sejlads, hvor pladsen er snæver:

”Der opleves generende hækbølger fra hurtigtsejlende følgebåde i forbindelse med kajak-kapsejlads i smalle vandløb, hvor flere kajakker er placeret ved siden af hinanden. Reglerne foreskriver, at man holder sig så tæt ved land som muligt.”

Af referatet fra mødet fremgår det:

”Der ønskedes blandt flere af Brugerrådets medlemmer en italesætning blandt åens brugergrupper af, at sejladsreglerne (søvejsreglernes regel 2 (ansvar), regel 6 (sikker fart) og regel 9 (snævre løb) overholdes – herunder at man skal holde sig så tæt på land som muligt.”

Karlo Jespersen fra Silkeborg Fiskeriforening tog emnet omkring de store både på søerne op på mødet:

”Taksten for en kommunal liggeplads stiger ved årsskiftet for både over 26 fod. Et af argumenterne herfor er, at kano- og kajaksejlende giver udtryk for, at der er ved at være for mange både på søerne. I den forbindelse opfordres til, at de kano- og kajaksejlende i Silkeborgsøerne samt beslutningstagerne vedrørende takstændringerne på et kommende møde redegør for/ om, at de store er et problem. Silkeborg Fiskeriforening ønsker, at Brugerrådet drøfter bådstørrelse i relation til sikkerhed til søs, samt kommer med bud til løsninger herpå.”

Disse to forslag gav en livlig debat med efterfølgende referat.

Af referatet fra mødet fremgår det:

”Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen vurderer, at størrelsen på en båd ikke udgør et problem for åens forskellige brugergrupper. Der kan være problemer med fartøjstypen og især hvordan fartøjet bliver anvendt (fartproblematik).

Det er nu op til de 7 Kommuner i Gudenå-systemet at handle.

Brugerrådets opgave er at komme med forslag til løsninger.”

 

HELHEDSPLANEN FOR INDELUKKET
er godt på vej til at være færdigudført, den befæstede vej var færdig i foråret 2017.
Mens beretningen skrives, arbejdes der på opførelsen af en ny mandskabsbygning med et offentligt toilet- og baderum, et olieudskilningsrum samt et rum, hvor bådtoiletterne kan tømmes. Helt i overensstemmelse med SMK’s ønsker. Klubben får også sin materialegård tilbage, så man fremover kan opbevare sine bukke og vinterhuse i Indelukket. Den endelige udformning er endnu ikke helt på plads. Vinteroplægningen i Indelukket for 2017-18 forløb tilfredsstillende igen, på trods af de udfordringer, som arbejdet med omlægning af Indelukket gav os. Alle, der ønskede en plads, fik en. Og det skyldes i høj grad, at alle viste stor forståelse for, at det var en udfordring, der skulle løses i fællesskab.

Tirsdag den 27. februar 2018 blev der holdt et lille evalueringsmøde omkring Indelukket for at gøre status efter brugen af de nye rammer i godt og vel et års tid.

Fra kommunen deltog sektionsleder og formand for området, og på mødet gav motorbådklubben udtryk for, at vi ønsker en drøftelse om de vilkår, der gælder, når vores trailer-ejende medlemmer bruger isætningsstederne. Vi anførte også, at der behov for en bedre markering på stedet – helt konkret foreslog vi opstilling af blomsterkasser og flytning af tre af P-pladserne. Dette arbejdes der videre med.

Status vedrørende området omkring værksted og materialegård, må vente, til huset er opført.
Der aftaltes tillige, at der fremover afholdes, et årligt møde imellem Silkeborg Kommunen og S M K omkring Indelukket.

DEN OBLIGATORISKE ANSVARSFORSIKRING
kom i fokus efter den tragiske jetski-ulykke i Københavns Havn. Den betød nemlig, at justitsministeren satte Søfartsstyrelsen i gang med at arbejde på ”indførelse af obligatorisk ansvarsforsikring for ejere af speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer, hvor der er foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører eller evt. styrmand.

Det er alt sammen omtalt detaljeret i det seneste nummer af SMK-nyt.

Der er nu kommet et lovudkast, som Danske Tursejlere ikke tilslutter sig, men i stedet peger de på alternativer:

1. Der indføres en obligatorisk ansvarsforsikring for alle brugere af søterritoriet, baseret på den nuværende ikke-lovpligtige ansvarsforsikring.

2. Den objektive ansvarsforsikring skal udelukkende tegnes for førere af vandscootere. Dette kombineres i så fald med, at alle andre brugere af søterritoriet skal tegne den nuværende ”ikke-lovpligtige ansvarsforsikring”.

En ny lov på området vil kunne betyde markant større udgifter for mange fritidssejlere, og måske også for SMK’s medlemmer. Bestyrelsen holder sig løbende orienteret om, hvad der sker i sagen og informerer medlemmerne, så snart der foreligger noget konkret om sagen.


SMK’S KOLLEKTIVE LYSTFARTØJSFORSIKRING
blev opsagt pr. 1. januar 2018 af Alm. Brand.
Herefter, tog SMK`s Kassere Bo Stig Andersen kontakt til Søassurancen Danmark, hvor vi fik forhandlet en tilsvarende aftale hjem. Det betyder en prisstigning på 6 kroner pr. båd, mens vi bevarer de samme betingelser – det vil sige standard forsikringsbetingelser. SMK’s medlemmer er altså fortsat forsikret fremover.

BENZINTANKEN blev driftssikker i sommeren 2017, da de sidste tilladelser var kommet på plads. Nu kan der igen købes diesel og benzin døgnet rundt – til glæde for søens brugere.

INFORMATIONEN TIL MEDLEMMERNE sker mere og mere via vores hjemmeside. Bestyrelsen har et ønske om at få alle informationer ud så hurtigt og så godt som muligt, så derfor opfordrer vi til, at medlemmerne jævnligt kigger ind på www.s-m-k.dk og læser, hvad der står under ”Sidste nyt”.

Vi har i bestyrelsen drøftet muligheden for også at oprette en Facebook-side, og vi vil hermed gerne høre, hvad deltagerne i denne generalforsamling mener om dette. Det kræver jo i hvert fald, at nogen vil tage sig af det.

Informationen til medlemmerne sker fortsat også i SMK-nyt, som har fået mange rosende ord med på vejen efter bladet for et par år siden blev relanceret. Redaktionsudvalget, som består af Bende Højlund, Arne Brohuus og Leo Sommer Rasmussen efterlyser dog flere indlæg fra medlemmerne – så det er bare om at tage kontakt til dem.


LIDT OM GRUNDENE:
Sejsgrunden:
Her gives grunden fortsat et løft, blandt andet med nye bord- / bænkesæt og opførelsen af en ny pavillon i stedet for den gamle fra 1962, som var ved at være udtjent. Foran pavillonen vil der blive indrettet en opholdsplads og et læhegn mod øst samt et nyt plankeværk med dobbelt døre samt en enkelt dør end mod det eksisterende hus, som vi kender det i dag. Fredag den 16. februar 2018 kunne der afholdes, rejsegilde på pavillonen. Der vil i sommerens løb blive foretaget forbedring ved såvel huset som ved rækværket ved verandaen.

Himmelbjerggrunden:
I løbet af vinteren er alle broer blevet fornyet, og de sidste ting (el med mere) vil blive klaret inden standerhejsningen. For at bevare grunden som den naturperle den er, vil området blive nænsomt beplantet med nye træer.

Kirsebærgrunden:

Har fået et gevaldigt løft under Arne Brohuus’ ledelse. Det er med ejerens tilladelse blevet gjort muligt at udtynde nogle træer ned mod søen. Arbejdet med det vil blive udført i foråret 2018.


REGATTAEN VENDTE HJEM TIL SØERNE lød overskriften i Midtjyllands Avis, da det lokale dagblad interviewede SMK’s bestyrelsesmedlem Erik Hansen, i et tilbageblik på Regatta 2017, hvor fritidsbådene efter nogle magre år igen ledsagede Hjejleflåden ud på Regattasejladsen.

Og netop Erik Hansen kom på grund af sin utrættelige indsats til at stå som en af de centrale personer i den glædelige udvikling, for han trådte ind i Regattakomiteen og formåede at samle sponsorbidrag til de festfyrværkerier ved De Små Fisk, som igen gjorde regattaoplevelsen til noget særligt for bådfolket.

Det var også på Erik Hansens initiativ, at der blev holdt et fælles medlemsmøde forud for regattaen. Over 100 deltog i arrangementet, og de fik en grundig førstehåndsorientering om de mange nye tiltag.

SMK, Ry Bådlaug og Silkeborg Sejlklub var alle blandt sponsorerne ved festfyrværkerierne ved De Små Fisk.

 

BROSAMARBEJDET
er nu i faste rammer med mere struktur. Formanden, Leo Nielsen fra Ry Bådlaug, er stoppet her ved årsskiftet, men der er dog aftalt en ”glidende overgang” frem til sommeren 2018 med den nye formand, Hans Pedersen – også fra Ry Bådlaug.

Kasserer Arne Sommer fratrådte ligeledes pr. 31. december 2017. Nyvalgt blev Bo Stig Andersen, SMK.

Der har været holdt 3 fællesmøder samt et brosyn i 2017. Alle møder er foregået i en god konstruktiv ånd. Der bliver fornyet 3 broer i 2018, og de forventes alle at stå klar til sejlersæsonen. Det drejer sig om Bro 20, Bro 26 og Bro 28.

Arbejdet med Bro 12A er udsat, da der ikke er lavet en lokalplan for De Små Fisk, og dertil har kommunen ikke afsat penge til området på Budget 2018.

De nye brugere af Brosamarbejdet`s broer var ventet med en vis spænding. Man behøver vist bare at sige ”De Grønne Skilte”…

Og hvordan forløb det så i 2017?

Det har vist sig, at der er visse broer oven for åen i Brassø, som oftest bruges af kano-turisterne, og det er i den forbindelse godt at vide, at kanoudlejerne gør meget ud af at informere om ejerskabet af broerne og indskærpe overfor deres kunder, at det at vise hensyn er en vigtig del af at færdes på Silkeborgsøerne – uanset hvilket fartøj man befinder sig i.
KLUBBENS MEDLEMSARRANGEMENTER
er nu kommet i faste rammer. Klubaftener, Bestyrelsen i Krydsild, Møde for Nye Medlemmer – og som noget nyt: Åbent hus, som samlede ca. 100 deltagere i løbet af dagen.

Meget af dette kunne ikke lade sig gøre uden jeres – medlemmernes – opbakning.

Og hvad med juletræ og fastelavn uden Heidi og Steen?

Eller en frikadellekonkurrence uden Peter?

Tak skal I have – plus alle I andre, der giver en hånd med i årets løb.

 

Den 6. august 2019 har SMK 110 års jubilæum, og det skal selvfølgelig fejres. Bestyrelsen efterlyser ideer til, hvordan vi bedst får begivenheden markeret.
 

MEDLEMSTALLET er stort set uændret. Året 2017 bød på 72 nye medlemmer (mod 85 i 2016) – men det samlede medlemstal ligger fortsat på 873, fordelt på 850 aktive og 23 passive medlemmer.

I foråret 2018 bliver der holdt et orienteringsmøde for dem, der er blevet medlemmer af SMK i 2017 … plus de nyindmeldte i 2018.

I den forbindelse hermed en appel til nye og yngre medlemmer, så der på sigt, melder sig nye hjælpere til Bestyrelsen og Udvalgene.

 

AFSLUTNINGSVIST vil vi fra bestyrelsen gerne takke alle udvalgsmedlemmer for et godt stykke arbejde i årets løb. Uden jer var vi ilde stedt. Tak skal I have.

Tak til Joan og Johnny Lauritsen for et fint og godt samarbejde.

Tak til vores bestyrerpar, Ulla og Hardy, der altid beredvilligt står klar ved nye SMK-arrangementer – også mandag og tirsdag.

Og tak til vores samarbejdspartnere i Silkeborg Sejlklub, Ry Bådlaug og Brosamarbejdet.

Vi er alle nået langt sammen.
Tak. og hermed overlades beretningen til forsamlingens behandling.


Spørgsmål til beretningen.
Kaj Johansen: Det var en meget rodet og usamhængende beretning, som jeg ikke
forstod.
Herluf Kristensen: Jeg forstod ingenting.
Beretningen blev vedtaget med 1 stemme imod.


D. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Bo gennemgik regnskabet fra 2017.
Revisor der har været indover regnskabet er.
Finn Hønholt Christensen
Aktiv Revision
Navervej 1
8600 Silkeborg
Regnskabet for 2017 blev vedtaget
 

E. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år.

Budgettet for 2018 blev godkendt uden kommentarer.


F. Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen forslog at der fra 1. januar 2019 bliver en kontingent stigning.
Aktive medlemmer 30.kr.
Passive medlemmer 15.kr
Folkepensionister 15.kr.

Forslaget blev vedtaget med 2 stemmer imod.


Forslag fra Gorm Pedersen.
Gorm Pedersen forslår at bestyrelsen pålægges at indføre forretningsorden der medfører
at personer med lønnet arbejde i Silkeborg Motorbådklub ikke samtidig kan være
udvalgsformand.
Forslaget udspringer af det forhold at Johnny Laursen i flere år har været udvalgsformand
for Sejsgrunden og samtidig har varetaget den løbende opgave med at pleje området
og klubhuset. (Græsslåning, rengøring m.v.)
Dirigenten afviste, at der kunne stemmes om forslaget da det ville være en udhuling af
vedtægterne og være i strid med vedtægterne. Der var debat omkring forslaget fra Gorm,
efter debatten forslog dirigenten en tilkendegivelse af Johnnys arbejde på Sejsgrunden.
Et flertal bakkede op omkring Johnnys arbejde på Sejsgrunden, kun en stemme var imod.

G. Valg af kasserer og bestyrelse m.v.jvf § 8. stk. 1,2 og 3.

Valg af kasserer for 2 år.
På valg er Bo Stig Andersen, Bo blev genvalgt.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På Valg er:
Leo Sommer Rasmussen
Christian Abildgaard
Jesper Kudsk
Alle 3 blev genvalgt.

H. Valg af bestyrelses suppleant.

På valg er Arne Brohuus. Arne blev genvalgt.

I. Valg af bilagskontrollant for 2 år.

På valg er Jytte Nielsen. Jytte modtager ikke valg.
Bestyrelsen forslog Bjarne Nielsen. Bjarne blev valgt.

J. Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år.

På valg er Preben Henriksen. Preben blev valgt.


K. Eventuelt.

Den nye formand fra Ry Bådlaug Morten Damholdt takkede for invitationen og ser frem
til at arbejde sammen med SMK.

Kurt Pedersen fra Regattaforeningen takker for samarbejdet med SMK.
Kurt takkede også alle de medlemmer af SMK der deltog med pyntede både til
Regattaen.

Leo Nielsen fra Brosamarbejdet, fortalte at der har været dialog og samarbejde med mange foreninger bla. Skov og Naturstyrelsen. Leo var bekymret over en henvendelse
fra Skov og Naturstyrelsen omkring at 4 både havde lagt som fastligger ved nogle
af broerne i sommer. Leo Nielsen opfordrede alle bådklubberne om at være opmærksomme på dette.

Lars Boll kom med en ide til en 1 aprilsnar til Midtjyllands avis, Bestyrelsen syntes
det var en god ide og arbejder i al hemmelighed videre med ideen.

Lars Hansen mente at det var urimeligt at man kan få en bøde på 1200.kr for ikke
at have betalt sin årlige afgift til ”sejlads på Gudenåen” han opfordrede bestyrelsen
til at arbejde på at man kan betale via betalingsservice. (Sejlads på Gudenåen modtager udelukkende betaling via QuickPay).
Bestyrelsen tager spørgsmålet med på næste møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.

Jens Würtz Spørger, hvad gør vi med fastliggere som ikke er medlem af nogen af klubberne. Leo Nielsen svarer at så har vi et problem.

Leon Nielsen fortæller at nu er han ved at være træt af alle de kajakker der roer flere
ved siden af hinanden, det bliver værre og værre.

Karlo: På det sidste møde i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen blev der debatteret om de store både var et  problem i søerne. Man var enige om at det ikke var de store både der var problemet men for høj en fart, fra såvel store som små både.

Sven-Åge fortæller, at SMK har søgt at komme i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.

Sven-Åge takker Tove og Niels Just  for den store indsats som frivillige hjælpere på Himmelbjerggrunden. Bjarne Kristensen overtager tjansen efter Niels og Tove i
samarbejde med Leif Laursen.

Dirigenten takker for god ro og orden.


Silkeborg den 14. marts 2018.

 

Som referent: Birgitte Guldborg Andersen

 

 

Som dirigent: Karlo Jespersen                           Som formand: Jørgen Søgaard 

 

           

Ultimate Web