Silkeborg Motorbådklub
Referat
Emne: Konstitueringsmøde
Dato: Onsdag den 19 marts 2019
Referent: Birgitte Guldborg Andersen

Referat fra konstitueringsmøde den 19. marts 2019 kl. 18.00.

Fremmødte. Jørgen, Bo, Leo, Jesper, Arne Birgitte og Bjarne

1. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig som følger:
Formand Jørgen Søgaard og kasserer Bo Stig Andersen er valgt på generalforsamling.
Næstformand: Arne Brohuus.
Sekretær: Birgitte Guldborg Andersen.
Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Kudsk, Leo Sommer Rasmussen og Bjarne Nielsen.
Bestyrelsessuppleanter Dennis Andersen og Lasse Jürgensen.

2. Forretningsudvalget: Formand: Jørgen Søgaard, næstformand: Arne Brohuus og
kasserer Bo Stig Andersen

3. Følgende bestyrelsesmedlemmer og medlemmer har følgende opgaver i bestyrelsen.
Sejsgrunden:                                             Jesper Kudsk
Himmelbjerggrunden:                                 Leo Sommer Rasmussen
Kirsebærgrunden:                                      Bjarne Nielsen
Brosamarbejdet:                                        Leo Sommer Rasmussen og Svend-Åge Enevoldsen
Fællesmøde Silkeborgsøernes brugere:   Jørgen Søgaard
Restaurant, køkken og klubhus:                Jesper Kudsk
Værksted, materielgård og Indelukket       Bjarne Nielsen
Julebanko:                                                 Jørgen Søgaard og Erik Hansen
Juletræ og fastelavn:                                  Birgitte Guldborg Andersen
Redaktion af S.M.K. Nyt:                             Birgitte Guldborg Andersen og Sven-Åge Enevoldsen
Web-master:                                               Bo Stig Andersen
Tankanlægget:                                            Jørgen Søgaard og Bjarne Nielsen
Frikadelle konkurrence:                              Leo Sommer Rasmussen
Nøglefolket:                                                 Arne Brohuus og Leosommer Rasmussen
Administrator og teknik                                Bo Stig Andersen
It og kommunikation:                                    Arne Brohuus
Festudvalg:                                                 Jørgen Søgaard og Bjarne Nielsen

 

 

Silkeborg Motorbådklub`s revisor er
Finn Hønholt Christensen
Aktiv Revision Navervej 1 8600 Silkeborg

 

Referat fra generalforsamling den 15.3. 2019

Formanden bød velkommen

A. Valg af dirigent.

Formanden foreslog Karlo Jespersen. Karlo Jespersen blev valgt til dirigent.
Karlo konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jvf. vedtægternes § 6.stk.2.

Karlo oplyste at der ingen forslag var indkommet
 
 B. Stemmeudvalg blev nedsat.
 1. Leif G Hansen
 2. Ole Seeberg
 3. Herluf Kristensen
 4. Jens Würtz

C. Bestyrelsens beretning.
Næstformand Sven-Åge Enevoldsen fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses herunder.

BESTYRELSENS BERETNING ved GENERALFORSAMLINGEN 15. MARTS 2019

Allerførst et stort VELKOMMEN til jer alle, særlig til vores gæster i aften: Silkeborg Sejlklub, Ry Bådlaug, Brosamarbejdet og Silkeborg Kajakklub

 

Året 2018 har igen været særdeles rigt på begivenheder i Silkeborg Motorbådklub: De nye forsikringsbetingelser, prisforhøjelsen på bådpladser, Brugerrådet, Indelukket, Helhedsplan og SMK-Nyt. Blot for at nævne nogle af de emner, bestyrelsen har arbejdet med.

Vi føler, at SMK har fået sat den rigtige kurs mod fremtiden, og det takket være den store opbakning fra jer alle. Det skorter ikke på tilsagn om hjælp til de forskellige opgaver, som er blevet løst i fællesskab i årets løb.

En af de store opgaver, der er blevet løst, er indgåelsen af en ny aftale, der giver alle SMK’s medlemmer EN NY OG BEDRE BÅBFORSIKRING og samtidig gør os alle til medlemmer af Danske Tursejlere.
Egentlig var det dårlige nyheder til klubben, der i efteråret 2018 satte forhandlingerne om de nye forsikringsforhold for SMK’s medlemmer i gang. For kasserer Bo Stig Andersen erfarede nemlig, at Sø­assurancen Danmark, hvor klubben hidtil har haft sin kollektive ansvarsforsikring, agtede at fordoble prisen som følge af den nye lov på området, der trådte i kraft 24. april 2018. Udover den voldsomme prisstigning for alle ville Sø-assurancen opkræve en tillægspræmie på mellem 300 og 600 kr. for de både, hvortil der kræves speedbådskørekort. Det lød meget drastisk, og derfor tog vi kontakt til Danske Tursejlere for at høre, om ikke de kunne hjælpe os.
Og det kunne de, viste det sig. Vi fik en fornuftig aftale i stand, så den kollektive ansvarsforsikring bliver på 150 kr., hvoraf de 50 kr. går til den lovpligtige offerfond. Tillægspræmien for de hurtigt sejlende både bliver på 200 kr. - uanset hvor hurtigt de kan sejle… men det giver dem dog ikke ret til at overskride fart­bestemmelserne i Silkeborgsøerne. Medlemmerne med hurtigt sejlende både vil i øvrigt modtage en særskilt opkrævning på de 200 kr.
Opkrævningerne er sendt ud. Når den lovpligtige ansvarsforsikring er betalt, vil den enkelte bådejer på mail få tilsendt en police, med ejer og båd-oplysninger. Denne police samt dokumentation for betaling, skal medbringes i båden. Husk også speedbådscertifikatet.
Med i aftalen er også, at alle SMK’s medlemmer bliver medlem af Danske Tursejlere, som er en interesseorganisation for fritidssejlere og har over 12.200 medlemmer. De får bladet Tursejleren tilsendt tre gange om året, og medlemskabet giver mulighed for at deltage i forskellige kurser, besøgsaktiviteter, klubaftener osv.  De medlemmer, der sejler på havet, kan desuden benytte de ca. 300 turbøjer, Danske Tursejlere udlægger. Den nye kollektive ansvarsforsikring kommer på plads, uden at det medfører nogen merudgift for medlemmerne. Det skyldes, at vi på generalforsamlingen i 2018 vedtog en kontingentforhøjelse, og de penge bruger vi til den nye kollektive ansvarsforsikring.
Vores kasserer, Bo Stig Andersen, som har spillet en central rolle i forhandlingerne om den nye forsikring, stiller sig gerne til rådighed med yderligere oplysninger om den nye forsikringsaftale.


PRISEN PÅ DANMARKS DYRESTE BÅDPLADSER er steget igen. Denne gang med 300 kroner for alle pladser – uanset størrelse – i år 2019.
Men der er også positive ting omkring bådpladserne.
SMK holdt mandag den 9. april 2018 et godt møde med formanden for Fritids-, Kultur- og Idrætsudvalget, Johan Brødsgaard, hvor man konstruktivt drøftede, hvordan man forholder sig til den ekstra regning på 2000 kr. for både over 26 fods længde (8,164 meter).
SMK påpegede fortsat, at det må være bådens bredde, der er afgørende for, hvor stor bådpladslejen skal være, og at der derfor er fornuft i at bevare de tre kategorier for pladsbredde:
Gruppe A: Op til 1,70 m; Gruppe B 1,71 – 2,30 m og Gruppe C: Over 2,30 m.
Udvalgsformanden lyttede til vores argumenter og gav udtryk for, at han godt kan se, at det med at fastsætte prisen efter bådens længde ikke giver mening. Han lovede derfor at tage vores forslag med tilbage i udvalget.
Priserne for 2018 blev dog ikke ændret, og de nye priser for 2019 blev som bekendt forhøjet for alle med 300 kroner – men det individuelle tillæg for både over 26 fod bortfaldt.
Så status er, at vi også fremover fortsætter med de tre pladstyper, der baserer sig på bådens bredde.


NORDSKOVVEJEN OG BROEN OVER REMSTRUP Å

Ifølge den tidsplan for arbejdet, som COWI udarbejdede til Silkeborg Kommune den 15. marts 2018, skulle arbejdet med broen, der skal lede Nordskovvej over Remstrup Å gå i gang den 25. juni 2018, og der skulle i den forbindelse iværksættes en midlertidig regulering af sejladsen i perioden fra 1. oktober 2018 til 14. april 2019 – altså i den periode, hvor Hjejleselskabets rutebåde ikke sejler.

Reguleringen er planlagt til at ske med lys og skiltning i henhold til bilaget.

 

I skrivende stund er arbejdet imidlertid ikke igangsat. Årsagen er angiveligt, at man fortsat afventer de sidste tilladelser fra Bane Danmark, og dermed tyder det på, at arbejdet med broen først sker næste vinter.

Det er os oplyst, at der vil kunne sejles under broerne i hele arbejdsperioden, og bestyrelsen vil via hjemmesiden og opslag holde medlemmerne orienteret om forløbet.

 

SILKEBORG KAJAKKLUB OG SILKEBORG MOTORBÅDKLUB

Efter utallige forsøg fra begge sider lykkedes det at få et møde mellem de to klubber på plads i kajakklubbens lokaler torsdag den 7. juni 2018.

Temaet for mødet var, hvordan de to naboklubber fremover undgår, at der i klubberne opstår utilfredshed med hinandens færdsel på Silkeborgsøerne.

Der var enighed om, at søvejsreglerne gælder i hele søsystemet, herunder Remstrup Å, og Silkeborg Kajakklub tilkendegav, at sejladsen i snævre løb har højeste prioritet for dem, og at man vil stramme op omkring informationen vedrørende dette.

Ligeledes gav Silkeborg Motorbådklub udtryk for, at man gennem information vil sikre, at medlemmerne udviser godt sømandskab, så der ikke sejles med for høj fart, og at man er opmærksom på at undgå store hækbølger.

Mødet sluttede med, at SMK inviterede til næste møde, hvortil begge bestyrelser blev indbudt. Dette møde blev afholdt onsdag den 9. januar 2019 i SMK’s lokaler, og også her blev der udtrykt enighed om, at søvejsreglerne skal følges.

Kajakklubben fremførte i den forbindelse, at man allerede havde strammet op omkring informationen angående sejlads på og i snævre løb – især overfor de mange unge sejlere, der er kommet til. De spurgte i den forbindelse til, om ikke SMK’s medlemmer havde oplevet denne forbedring siden sidste møde. Den positive udvikling kunne SMK bekræfte.

Silkeborg Kajakklub vil forbedre polospillets placering i åen udenfor deres klubhus, så det ikke er til gene for den øvrige trafik, og tillige var man begejstret for ideen med, at kajakroerne sejler med pandelamper i dårligt vejr.

SMK fortalte om bestræbelserne på at få farten sænket for de både, der sejler for stærkt – i det hele taget arbejdes der på, at alle viser godt sømandskab og f.eks. undgår store hækbølger.

Alt i alt var det et særdeles konstruktivt møde, og det blev da også tilkendegivet af alle de fremmødte, der også var enige om, at man nok for længst burde have fået afholdt den slags dialogmøder.

Så nu ses der fremad: Næste møde, der holdes i 2020, indkaldes af Silkeborg Kajakklub.

 

BRUGERRÅDET FOR SEJLADS PÅ GUDENÅEN har holdt to møder i 2018: 26. april og 8. november. SMK deltog i begge møder.

Et af årets emner var: ”Sejladskontrol 2018 med fokus på sikker sejlads”.

Det skal lige nævnes, at Gudenåen omfatter tre politikredse, og at Politiet også i 2018 anvendte lasermålinger i forbindelse med fartkontrol. Bødetaksterne for hastighedsoverskridelser er hævet fra 1000 kroner til 5000 kroner, og bøden for manglende redningsveste er 1500 kroner.

I en pressemeddelelse fra Gudenåkomiteen om sejladskontrollen 2018 står der blandt andet:

 

”Hvor går promillegrænsen?

Spiritussejlads er også et fokusområde for sejladskontrollerne i 2018. Promillegrænsen for fartøjer, der kræver at føreren har bevis, er 0,5. Bødetaksten for spiritussejlads afhænger bl.a. af førerens årlige bruttoindtægt og promillens størrelse. En promille på eksempelvis 1 i et fritidsfartøj, der kræver speedbådscertifikat, udløser typisk en bøde svarende til en netto månedsløn og frakendelse af speedbådscertifikatet. Promillens størrelse afgør, om frakendelsen er betinget, ubetinget eller for bestandig. Promiller over 2.00 straffes med fængsel.

Der er p.t. ikke fastsat en promillegrænse for hvornår et ikke-bevisekrævende fartøj kan føres på fuldt betryggende vis. Som følge heraf har bl.a. Midt og Vestjyllands politikreds i 2018, tænkt sig at køre prøvesager på området, bl.a. i Gudenåen, hvor det at føre fartøj med en promillegrænse på over 1,00 sidestilles med ikke at kunne føre fartøjet på fuldt betryggende vis. Politiassistent Morten Kjær Andersen fra Lokalpolitiet i Silkeborg, Midt- og Vestjyllands Politi, udtaler, at man ønsker større sikkerhed på vandet, og derfor vil køre prøvesager på området, da folk med promiller i blodet kan udgøre en fare for sig selv og for andre, uanset om fartøjet kræver bevis at føre eller ej."

HUSK MOTORBÅDSREGISTRERING

Alle motorbåde i Gudenåsystemet skal føre et gyldigt bådregistreringsnummer – det gælder også turister. Det er nemt at få et registreringsnummer via Gudenåens online registreringssystem – www.sejladspaagudenaaen.dk. Der findes 2 registreringstyper – en midlertidig gæsteregistrering til dem, der gæster systemet kortvarigt (pris: 30 kr. for 14 dage), og en registrering som hjemmehørende til sejlende med en fast tilknytning til en Gudenåkommune (pris: 200 kr. pr. år).

Bådejeren skal selv sætte registreringsnummeret på båden – og det skal ske inden søsætning. Bådregistreringen skal være gyldig – dvs. det er ikke nok at have et registreringsnummer på båden; der skal også være betalt for det. Bådregistreringer kontrolleres også under sejladskontroller, og viser en kontrol manglende eller ugyldig registrering er bødetaksten 1.000 kr. ”

Endvidere blev tømningen af toiletter intenst diskuteret i Brugerrådet, og sekretariatet tager Brugerrådets holdning med til sejladsteknikergruppen.

Der arbejdes også med et nyt isætningssted ved De Små Fisk. Dette er ikke etableret endnu, men Brosamarbejdet fører sagen.

Ligeledes arbejdes der fortsat med forslaget om nedsættelsen af hastigheden i Remstrup Å til 3 knob, og arbejdet med sejladskontrol fortsætter naturligvis i 2019.

 

HELHEDSPLANEN FOR INDELUKKET nærmer sig nu sin afslutning. Det nye mandskabshus er færdigt – rejsegildet blev holdt den 19. april 2018 og blev taget i brug i midten af november.

I mandskabshuset råder SMK over Miljørummet, hvor medlemmerne kan aflevere spildolie, kølervæske og oliefiltre. Nøglen til rummet findes i SMK’s værksted, til højre for døren – det vil sige over slibemaskinen.

Kemirummet i mandskabshuset er offentligt – det vil sige, at også kolonihavefolkene kan bruge det. Vi henstiller til, at rummet kun bruges til tømning af kemitoiletter. Kommunen står for renholdelsen.

I mandskabshusets kemirum vil der blive placeret et HFI-relæ, som omfatter al strøm på pladsen. Dette relæ har tidligere befundet sig i SMK’s værksted, men er nu placeret inde i mandskabshuset… hvilket er uhensigtsmæssigt. Ved flytningen vil dette, bevirker at man fremover selv kan tjekke HFI-relæet.

SMK’S MATERIALEGÅRD står færdig til brug for bukke, bådehuse m.m. her i foråret 2019. Det henstilles, at de første bruger sætter deres ting så langt ind som muligt – på den måde kan alle være der.                                                                      

Lågen og plankeværker skulle have været lavet, men af forskellige årsager bliver dette arbejde først påbegyndt medio april 2019. Nøglen til Materialegården vil være at finde i SMK`s værkstedet. Bestyrelsen henstiller til, at der ikke bliver parkeret foran lågen ind til Materialegården.

PARKERING I INDELUKKET. Kommunen har opsat skilte med teksten ”Parkering kun i de afmærkede felter”, og forsøget med blomsterkasser for at forbedre parkeringsforholdene er taget op til vurdering sammen med flytningen af tre P-pladser. Alt sammen for en forbedring for de af vores medlemmer, der har bådtrailer.

KLUBHUSET I INDELUKKET fik i 2018 udskiftet 1/3 af det gamle tag. Bestyrelsen har noteret sig, at der om 1-2 år skal foretages vedligeholdelse af malingen udvendig… dertil ”diverse vedligeholdelser”.

 

LIDT OM GRUNDENE

Kirsebærgrunden, har under Arne Brohuus’ ledelse fået et løft. Det er med ejerens tilladelse blevet gjort muligt at udtynde træerne ned mod søen.

Grunden er et attraktivt sted ved østenvind – og alletiders ved solnedgang… en grund man bør besøge noget mere.

 

Himmelbjerggrunden. Her blev der i 2018 fornyet broer, el-installationerne blev forbedret, og desuden er foretaget en række øvrige forbedringer – blandt andet er der foretaget en nænsom beplantning af nye træer.

I efteråret blev der foretaget en reparation af det gamle skilderhus, der nu kun mangler at blive malet. Status er, at grunden nu kan fungere i flere år, men der er fortsat plads til små forbedringer.

 

Sejsgrunden. Her kunne der fredag den 16. februar 2018 holdes rejsegilde på den nye pavillon. Det har vist sig at være en god beslutning med denne fornyelse, Nu nydes grunden igen af flere.

Der vil i løbet af 2019 og 2020 foretages yderligere forbedringer og vedligeholdelsesarbejder på grunden og huset. Herunder skal den nye pavillon have nye havemøbler og et hegn mod søsiden.

Det er bestyrelsens plan, at der i årene fremover bliver satset mere økonomi på at vedligeholde husene og grunden.

 

ØKONOMI – ANLÆG

Efter nogle store udgifter til anlæg som pavillon på Sejs-grunden, benzintank og broer på Himmelbjerggrunden er det bestyrelsens opfattelse, at 2019 må blive et stille år med hensyn til de store investeringer.

Men tingene skal vedligeholdes.

Vores kasserer Bo Stig Andersen vil senere komme ind på økonomien under regnskabet.

 

BROSAMARBEJDET er nu i faste rammer med Hans Pedersen fra Ry Bådlaug som formand.

Der er planlagt en ny bro ved Bro 60 samt reparationer og forbedringer ved Bro 32 samt ca. 40 brodækker ved Bro 30. På Bro 28 vil der blive foretaget opretning.

Bro 12A ved De Små Fisk forventes opført i foråret 2019, når et antal træer er blevet fældet. Tilladelsen dertil kom fra Kommunen den 11. oktober 2018. Men det er ikke sikkert at der bliver lavet et slæbested der i første omgang. Den 6. februar 2019 besluttede Klima- og Miljøudvalget at der ikke etableres et nyt isætningssted for joller ved DE Små fisk.

Brosamarbejdets anlæg udgør i 2019 ca. 139.000 kroner eksklusiv moms. Kontingentet til Brosamarbejdet er i 2019 uændret.

Kasserer Bo Stig Andersen vil under punktet Regnskab redegøre nærmere for Brosamarbejdets regnskab.

 

KLUBBENS MEDLEMSARRANGEMENTER er nu også kommet i fastere rammer. Det gælder blandt andet klubaftener, møde med nye medlemmer og ikke mindst et åbent-hus-arrangement, hvor der informeres om SMK. Den dag alene tiltrak omkring 100 interesserede, og det er bestyrelsens hensigt at øge antallet af klubaftener til minimum 2 i årene 2019 /-20.

 

110 ÅRS JUBILÆUM

Tirsdag den 6. august kan Silkeborg Motorbådklub fejre 110 års stiftelsesdag. Dagen bliver markeret med en reception i klublokalerne fra klokken 15 til 18 for alle medlemmer og samarbejdspartnere. I er hermed alle inviteret…

 

INFORMATION TIL MEDLEMMERNE

Bestyrelsen har fortsat et ønske om at få vore informationer ud så hurtigt og godt som muligt. I den forbindelse opfordrer vi til, at medlemmerne jævnligt klikker ind på www.s-m-k.dk og læser ”Sidste Nyt”

SMK-NYT har efter relanceringen fået mange rosende ord med på vejen. Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at Danmarks største Motorbådklub med over 900 medlemmer skal udgive sit eget medlemsblad. Det er en aktivitet af lige så stor betydning for klubben som de andre aktiviteter, der foregår i klubben.

Vi efterlyser fortsat ideer til bladets indhold, og vi modtager gerne artikler, fotos mv. fra medlemmer.

Redaktionsudvalgsmedlem Bente Højlund har ønsket at holde efter 3 års virke, SMK siger tak for indsatsen.

 

BESTYRELSESARBEJDET

Pr. 11. januar 2019 ønskede Christian Abildgaard af personlige årsager at trække sig fra bestyrelsen. SMK takker i den forbindelse Christian for hans arbejde med at passe tankanlægget.

Suppleant Arne Brohuus indtrådte i bestyrelsen for den resterende valgperiode.

 

MEDLEMSTALLET

Året 2018 bød på 99 nye medlemmer (mod 72 i 2018). Det samlede medlemstal er 902 (875 aktive og 27 passive). Dette har ved en opgørelse pr. 31. december 2018 bevirket en netto fremgang i medlemstallet på 29.

 

AFSLUTNING

Bestyrelsen vil gerne takke udvalgsmedlemmerne for et godt stykke arbejde i årets løb. Uden jer var vi ilde stedt. Tak skal I have.

Tak til Anna og Peter Johansen for 18 års arrangement af Frikadellekonkurrencen – det er et fint og godt stykke arbejde, I har lavet. Velkommen til de unge, som tager over: Heidi og Steen Olsen. Vi glæder os til den 17. august.

Tak til vores bestyrerpar, Ulla og Hardy, der altid beredvilligt står klar ved SMK-arrangementerne.

Og tak til vores samarbejdspartner Silkeborg Kajakklub, Silkeborg Sejlklub, Brosamarbejdet og Ry Bådlaug, som den 13. maj i år kan fejre 50 års Jubilæum. Tillykke.

Vi er alle nået langt sammen.

Tak og hermed overlades beretningen til forsamlingens behandling.

 

Spørgsmål til beretningen

Carl Mølgaard mente, at bestyrelsen skulle sende en SMS.  når der var nyheder i stedet for at det kommer i SMK nyt, hvor det så er gamle nyheder.

Karlo fraviger sin post som dirigent. Karlo fortæller at han er tilhænger af reglerne for søsikkerhed, men kan ikke forstå. Karlo opfordrer de tre bådklubber i søsystemet til at henvende sig til en advokat, med ekspertise i søsikkerhed.

Jens Hørby fortæller at der næste gang i bladet Ankeret fra Ry Bådlaug vil være en artikel om bøde størrelserne for spiritus sejlads.

Beretningen blev enstemmig godkendt.

 

D. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Bo gennemgik regnskabet fra 2018.
Revisor der har været indover regnskabet er.
Finn Hønholt Christensen
Aktiv Revision
Navervej 1
8600 Silkeborg


Regnskabet for 2018 blev vedtagetE. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år.

Budgettet for 2019 blev godkendt uden kommentarer.

 


F. Behandling af indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.


G. Valg af Formand bestyrelse m.v.,jvf § 8. stk. 1,2 og 3.

Valg af formand for 2 år.
På valg er Jørgen Søgaard, Jørgen blev genvalgt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Bestyrelsen foreslår Bjarne Nielsen og Birgitte Guldborg Andersen. De blev begge valgt.

 

H. Valg af bestyrelses suppleanter for 2år og 1år.
På valg er Dennis Andersen for 2 år. Dennis blev valgt.
Bestyrelsen forslog Lasse Riis Jürgensen for 1 År. Lasse blev valgt.

 

I. Valg af bilagskontrollant for 2 år og 1 år.
På valg er Jan Ledh for 2 år, Jan blev valgt.
Bestyrelsen forslog Ole Lund for 1 år, Ole blev valgt.

J. Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år.
På valg er Karlo Jespersen, Karlo blev valgt.

K. Eventuelt.
Morten Damholt Ry Bådlaug takkede for invitationen og det gode samarbejde.

Lars Boll bad bådejerne om at passe på dem, der har lejet kanoer, da de ingen information får om sejladsen på Gudenåen fra udlejerne.

Kajakklubben gav udtryk for, at de vidste godt at roerne kunne være til gene, men de har over for deres medlemmer indskærpet reglerne og vil blive ved med at gøre det.

Erik Hansen fortalte om at den næste Regatta nok blev udsat et år, og det var et være rod, da kommunen ikke vidste, hvem der skulle stå for det.
Erik fortalte, at han havde selv gang i at få fyrværkeriet til Sejs ved De Små Fisk, men ingen ved. hvor og hvor meget det bliver til endnu. Vi må se tiden an.

Jørgen sluttede af med sige:

"Ja så kom tidspunktet, hvor der er udskiftning i bestyrelsen. Vi må tage afsked med tre bestyrelsesmedlemmer.


Stor tak til Sven-Åge, som har været medlem af SMK i 60 år, hvor han har brugt 8 år i bestyrelsen som formand og næstformand.
Sven-Åge ønsker at trække sig tilbage og i stedet sidde på bænken nede ved tanken med en kølig pils i hånden og nyde udsigten til sin helt egen flamme.
Stor tak til ham.

Erik, som lavede en stor indsats ved regattaen og fyrværkeriet ved De små Fisk. Erik arbejder stadig videre med at få regattaen tilbage til søerne og bådene.
En stor tak for det.

Christian, som passede benzin- og dieseltanken i 2 år. Stor tak til ham.

En stor tak til Bende, som har stået for, at vi alle har fået SMK nyt.

Den sidste, jeg i denne omgang vil takke, er Karlo, som har været dirigent ved vores generalforsamling.

 Jeg vil på SMK`s vegne gerne overrække jer en lille erkendtlighed for jeres arbejde.

En stor velkomst til de nye bestyrelse medlemmer. Vi ser frem til at arbejde sammen med jer, og håber at I vil falde godt til og komme med nye input til arbejdet i SMK."

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Silkeborg den 25. marts 2019.

Som referent: Birgitte Guldborg Andersen

Som dirigent: Karlo Jespersen                           Som formand: Jørgen Søgaard 

 

           

Ultimate Web